DỤNG CỤ THỦY TINH TRUNG QUỐC CÓ SẴN
DỤNG CỤ THỦY TINH TRUNG QUỐC CÓ SẴN
Giá: 0 VNĐ
Có sẵn

DỤNG CỤ THỦY TINH TRUNG QUỐC CÓ SẴN:

 

STT

Tên Hàng

ĐVT

SL tồn

1

Baume 0-70 VN

Cái

   22.000

2

Baume 0-70 Độ TQ

Cái

   3.000

3

Burete KTT 100ml TQ

Cái

   26.000

4

Burete KTT 10ml TQ

Cái

   170.000

5

Burete KTT 25ml TQ

Cái

   3.000

6

Burete KTT 50ml TQ

Cái

   67.000

7

Burete Nâu KTT 10ml TQ

Cái

   45.000

8

Burete Nâu KTT 25ml TQ

Cái

   89.000

9

Burete Nâu KTT 50ml TQ

Cái

   53.000

10

Bàn Nâng

Cái

   21.000

11

Bát Sứ  60ml  TQ

Cái

   81.000

12

Bát Sứ 100 ml TQ

Cái

   210.000

13

Bát Sứ 125 ml TQ

Cai

   150.000

14

Bát Sứ 150 ml TQ

Cái

   121.000

15

Bát Sứ 200 ml TQ

Cái

   59.000

16

Bát Sứ 75 ml TQ

Cái

   5.000

17

Bình Hút ẩm Có Vòi  180 TQ

Cái

   10.000

18

Bình Hút ẩm Có Vòi  210 TQ

Cái

   24.000

19

Bình Hút ẩm Có Vòi  240 TQ

Cái

   10.000

20

Bình Hút ẩm Không Vòi 180mm TQ

Cái

   26.000

21

Bình Hút ẩm Không Vòi 210mm TQ

Cái

   28.000

22

Bình Hút ẩm Không Vòi 240mm TQ

Cái

   5.000

23

Bình Hút ẩm Không Vòi 300mm TQ

Cái

   64.000

24

Bình Kipp 250ml TQ

Cái

   384.000

25

Bình Kipp 500ml TQ

Cái

   3.000

26

Bình Kjeldahl 30ml TQ

Cái

   213.000

27

Bình Lắng Gạn Quả Lê 500ml TQ

Cái

   120.000

28

Bình Lắng Gạn Qủa Lê  KN 100ml TQ

Cái

   60.000

29

Bình Lắng Gạn Qủa Lê  KN 250ml TQ

Cái

   112.000

30

Bình Lắng Gạn Qủa Lê  KN 500ml TQ

Cái

   75.000

31

Bình Lắng Gạn Qủa Lê  KN 50ml TQ

Cái

   189.000

32

Bình Lắng Gạn Qủa Lê 1000ml TQ

Cái

   106.000

33

Bình Lắng Gạn Qủa Lê 125ml TQ

Cái

   181.000

34

Bình Lắng Gạn Qủa Lê 60ml TQ

Cái

   2.000

35

Bình Nhựa Có Vòi 25l TQ (đựng nước cất)

Cái

   17.000

36

Bình Rưả Khí 500ml TQ

Cái

   16.000

37

Bình Tam Giác  500ml VN

Cái

   17.000

38

Bình Tam Giác Có Nút Bomex  50ml TQ

Cái

   11.000

39

Bình Tam Giác Có Nút Bomex 250ml TQ

Cái

   1.000

40

Bình Tam Giác Có Nút Bomex 500ml TQ

Cái

   13.000

41

Bình Tam Giác Có Vòi 1000ml TQ

Cái

   7.000

42

Bình Tam Giác Có Vòi 2000ml TQ

Cái

   1.000

43

Bình Tam Giác Có Vòi 250ml TQ

Cái

   2.000

44

Bình Tam Giác Có Vòi 500ml TQ

Cái

   129.000

45

Bình Tam Giác Kẻ Bomex 100 ml TQ

Cái

  2 828.000

46

Bình Tam Giác Kẻ Bomex 1000 ml TQ

Cái

   810.000

47

Bình Tam Giác Kẻ Bomex 150 ml TQ

Cái

   402.000

48

Bình Tam Giác Kẻ Bomex 2 L TQ

Cái

   195.000

49

Bình Tam Giác Kẻ Bomex 250 ml TQ

Cái

  1 037.000

50

Bình Tam Giác Kẻ Bomex 3 L TQ

Cái

   114.000

51

Bình Tam Giác Kẻ Bomex 5 L TQ

Cái

   112.000

52

Bình Tam Giác Kẻ Bomex 5 ml TQ

Cái

   21.000

53

Bình Tam Giác Kẻ Bomex 50 ml TQ

Cái

  2 976.000

54

Bình Tam Giác Kẻ Bomex 500 ml TQ

Cái

  1 528.000

55

Bình Tia Nhựa 250ml TQ

Cái

   54.000

56

Bình Tia Nhựa 500ml TQ

Cái

 

57

Bình lắng gạn quả lê 250ml TQ

Cái

   60.000

58

Bình Đo Tỷ Trọng 100ml TQ

Cái

   48.000

59

Bình Đo Tỷ Trọng 10ml TQ

Cái

   50.000

60

Bình Đo Tỷ Trọng 25ml TQ

Cái

   37.000

61

Bình Đo Tỷ Trọng 50ml TQ

Cái

   121.000

62

Bình Định Mức 1000ml TQ

Cái

   108.000

63

Bình Định Mức 100ml TQ

Cái

   2.000

64

Bình Định Mức 10ml TQ

Cái

(  10.000)

65

Bình Định Mức 2000ml TQ

Cái

   7.000

66

Bình Định Mức 250ml TQ

Cái

   3.000

67

Bình Định Mức 25ml TQ

Cái

   181.000

68

Bình Định Mức 500ml TQ

Cái

   5.000

69

Bình Định Mức 50ml TQ

Cái

   2.000

70

Bình Định Mức 5ml TQ

Cái

   56.000

71

Bình Định Mức Nâu 100ml TQ

Cái

   21.000

72

Bộ Chân Giá TN 16*24 VN (lớn)

Bộ

   56.000

73

Bộ Chân Gía TN 13*19,5 VN (nhỏ)

Bộ

   66.000

74

Bộ Cất Soxhlet 100ml TQ

Bộ

   1.000

75

Bộ Cất Soxhlet 250ml TQ

Bộ

   7.000

76

Bộ Cất Soxhlet 500ml TQ

Bộ

   14.000

77

Bộ Cối Mã Não 80 mm TQ

Bộ

   2.000

78

Bộ Khoan Nút 6 Cỡ

Bộ

   185.000

79

Bộ Khoan Nút 6 Cỡ TQ (HM)

Bộ

   92.000

80

ChaiNhỏ Giọt Nhựa 125ml TQ

Cái

   44.000

81

Chai Nhựa Có Vòi 10l TQ

Cái

   13.000

82

Chai Nhựa Có Vòi 5l TQ

Cái

   33.000

83

Chai Nhựa MR 1000ml -TQ

Cái

   248.000

84

Chai Nhựa MR 125ml -TQ

Cái

   571.000

85

Chai Nhựa MR 250ml - TQ

Cái

   591.000

86

Chai Nhựa MR 500ml -TQ

Cái

   344.000

87

Chai Nhựa MR 60ml -TQ

Cái

   479.000

88

Chai Nâu Miệng Hẹp 1000ml TQ

Cái

   1.000

89

Chai Nâu Miệng Hẹp 125ml TQ

Cái

   437.000

90

Chai Nâu Miệng Hẹp 2,5L TQ

Cái

   36.000

91

Chai Nâu Miệng Hẹp 20 L TQ

Cái

   8.000

92

Chai Nâu Miệng Hẹp 250ml TQ

Cái

   191.000

93

Chai Nâu Miệng Hẹp 30ml TQ

Cái

   153.000

94

Chai Nâu Miệng Hẹp 500ml TQ

Cái

   124.000

95

Chai Nâu Miệng Hẹp 5L TQ

Cái

   6.000

96

Chai Nâu Miệng Hẹp 60ml TQ

Cái

   139.000

97

Chai Nâu Miệng Rộng 1000ml TQ

Cái

   253.000

98

Chai Nâu Miệng Rộng 10L TQ

Cái

   5.000

99

Chai Nâu Miệng Rộng 125ml TQ

Cái

  1 087.000

100

Chai Nâu Miệng Rộng 20L TQ

Cái

   14.000

101

Chai Nâu Miệng Rộng 2500ml TQ

Cái

   13.000

102

Chai Nâu Miệng Rộng 250ml TQ

Cái

  1 236.000

103

Chai Nâu Miệng Rộng 30ml TQ

Cái

   603.000

104

Chai Nâu Miệng Rộng 500ml TQ

Cái

  1 014.000

105

Chai Nâu Miệng Rộng 5L

Cái

   43.000

106

Chai Nâu Miệng Rộng 60ml TQ

Cái

   800.000

107

Chai Nâu Nhỏ Giọt 60ml TQ

Cái

   100.000

108

Chai Nắp Vặn Xanh 1000ml TQ

Cái

   11.000

109

Chai Nắp Vặn Xanh 500ml TQ

Cái

   314.000

110

Chai Trắng Có Vòi 10 L TQ

Cái

   1.000

111

Chai Trắng Có Vòi 2500 ml TQ

Cái

   24.000

112

Chai Trắng Có Vòi 5 L TQ

Cái

   15.000

113

Chai Trắng MR Nút Nhựa 1000ml TQ

Cái

   432.000

114

Chai Trắng Miệng Hẹp 1000ml TQ

Cái

   14.000

115

Chai Trắng Miệng Hẹp 10L TQ

Cái

   13.000

116

Chai Trắng Miệng Hẹp 125ml TQ

Cái

  1 622.000

117

Chai Trắng Miệng Hẹp 2,5L TQ

Cái

   74.000

118

Chai Trắng Miệng Hẹp 250ml TQ

Cái

  1 894.000

119

Chai Trắng Miệng Hẹp 500ml TQ

Cái

   61.000

120

Chai Trắng Miệng Hẹp 5L TQ

Cái

   24.000

121

Chai Trắng Miệng Rộng 1000ml TQ

Cái

  1 111.000

122

Chai Trắng Miệng Rộng 10L TQ

Cái

   26.000

123

Chai Trắng Miệng Rộng 125ml TQ

Cái

   11.000

124

Chai Trắng Miệng Rộng 2,5L TQ

Cái

   101.000

125

Chai Trắng Miệng Rộng 20L TQ

Cái

   13.000

126

Chai Trắng Miệng Rộng 250ml TQ

Cái

   761.000

127

Chai Trắng Miệng Rộng 500ml TQ

Cái

   660.000

128

Chai Trắng Miệng Rộng 5L TQ

Cái

   59.000

129

Chai Trắng Miệng Rộng 60ml TQ

Cái

   324.000

130

Chai Trắng Nhỏ Giọt 125ml TQ

Cái

   440.000

131

Chai Trắng Nhỏ Giọt 60ml TQ

Cái

  1 714.000

132

Chai nhựa MH 125ml-TQ

Cái

   354.000

133

Chai nhựa MH 250ml-TQ

Cái

   116.000

134

Chai nhựa MH 500ml-TQ

Cái

   315.000

135

Chậu Thủy Tinh 140*70mm VN

Cái

   101.000

136

Chậu Thủy Tinh 200 X 100mm VN

Cái

   1.000

137

Chậu Thủy Tinh 250*100mm VN

Cái

   1.000

138

Chén Cân 30*50 TQ

Cái

   44.000

139

Chén Cân 40*25 TQ

Cái

   103.000

140

Chén Cân 50*30 TQ

Cái

   5.000

141

Chén Cân 60*30 TQ

Cái

   784.000

142

Chén Cân 70*35 TQ

Cái

   1.000

143

Chén Cân 70*40 TQ

Cái

   3.000

144

Chén Niken 30 ml TQ

Cái

   164.000

145

Chén Niken 50 ml TQ

Cái

   141.000

146

Chén Sứ 100 ml TQ

Cái

   608.000

147

Chén Sứ 30 ml

Cái

  4 867.000

148

Chén Sứ 40 ml TQ

Cái

   334.000

149

Chén Sứ 50 ml TQ

Cái

  3 189.000

150

Chổi Rửa ống Nghiệm Lông Bò  TQ

Cái

   2.000

151

Chổi Rửa ống Nghiệm Lông Bò VN

Cái

(  37.000)

152

Chổi Rửa ống Đong Long Bò VN

Cái

   180.000

153

Chổi Rửa ống đong VN

Cái

   48.000

154

Chổi rửa ống nghiệm VN

Cái

  1 033.000

155

Co Nối Thủy Tinh 24/29 TQ

Cái

   2.000

156

Cồn Kế  0-50 Độ TQ

Cái

   100.000

157

Cồn Kế  VN

Cái

   45.000

158

Cồn Kế 50 - 100 Độ TQ

Cái

   147.000

159

Cốc Chân Kẻ Độ  250ml TQ

Cái

   46.000

160

Cốc Chân Kẻ Độ 100ml TQ

Cái

   263.000

161

Cốc Chân Kẻ Độ 25ml TQ

Cái

   202.000

162

Cốc Chân Kẻ Độ 50ml TQ

Cái

   165.000

163

Cốc Chân Kẻ Độ 5ml TQ

Cái

   10.000

164

Cốc Nhựa Có Quai 1000ml TQ

Cái

   517.000

165

Cốc Nhựa Có Quai 1000ml TQ (HM)

Cái

   84.000

166

Cốc Nhựa Có Quai 2000ml TQ (HM)

Cái

   72.000

167

Cốc Nhựa Có Quai 250ml TQ

Cái

   282.000

168

Cốc Nhựa Có Quai 250ml TQ (HM)

Cái

   71.000

169

Cốc Nhựa Có Quai 3 L TQ

Cái

   514.000

170

Cốc Nhựa Có Quai 5000ml TQ (HM)

Cái

   1.000

171

Cốc Nhựa Có Quai 500ml TQ

Cái

   101.000

172

Cốc Nhựa Có Quai 500ml TQ (HM)

Cái

   86.000

173

Cốc chân kẻ độ nhựa  100ml TQ (HM)

Cái

   141.000

174

Cốc Đốt Cao Thành 1000ml TQ

Cái

   120.000

175

Cốc Đốt Cao Thành 250ml TQ

Cái

   250.000

176

Cốc Đốt Cao Thành 600ml TQ

Cái

   356.000

177

Cốc Đốt Kẻ Độ Bomex  2L TQ

Cái

   81.000

178

Cốc Đốt Kẻ Độ Bomex 1000ml TQ

Cái

  2 918.000

179

Cốc Đốt Kẻ Độ Bomex 100ml  TQ

Cái

  7 730.000

180

Cốc Đốt Kẻ Độ Bomex 250ml TQ

Cái

  7 513.000

181

Cốc Đốt Kẻ Độ Bomex 3 L TQ

Cái

   130.000

182

Cốc Đốt Kẻ Độ Bomex 5 L TQ

Cái

   40.000

183

Cốc Đốt Kẻ Độ Bomex 500ml TQ

Cái

  2 993.000

184

Cốc Đốt Kẻ Độ Bomex 50ml TQ

Cái

  1 870.000

185

Cối Chày Sứ 0 100 TQ

Bộ

   208.000

186

Cối Chày Sứ 0 130 TQ

Bộ

   53.000

187

Cối Chày Sứ 0 160 TQ

Bộ

   166.000

188

Cối Chày Sứ 0 216 TQ

Cái

   46.000

189

Cối Chày Sứ 0 60 TQ

Bộ

   193.000

190

Cối Chày Sứ 0 80 TQ

Cái

   205.000

191

Cối Nghiền Bi 10 Lit TQ

Cái

   18.000

192

Cối Nghiền Bi 16 Lit TQ

Cái

   9.000

193

Cột Sắc Ký 30*250mm TQ

Cái

   7.000

194

Cột Sắc Ký 30*300mm TQ

Cái

   4.000

195

Cột Sắc Ký Có Lọc 16*300 mm TQ

Cái

   15.000

196

Cột Sắc Ký Có Lọc 22*300 mm TQ

Cái

   15.000

197

Cột Sắc Ký Có Lọc 30*250 mm TQ

Cái

   14.000

198

Dao Cắt ẩng TQ

Cái

   69.000

199

Giá Dụng Cụ Đôi ( 2 mặt) VN

Cái

   75.000

200

Giá Dụng Cụ Đơn VN

Cái

   55.000

201

Giá Pipet Nhựa tròn TQ

Cái

   102.000

202

Giá Để Phễu Chiết TQ

Cái

   10.000

203

Giá ống Nghiệm Inox VN

Cái

   225.000

204

Giấy Cân 100*100 TQ

Hộp

   84.000

205

Giấy Cân 150*150 TQ

Hộp

   18.000

206

Giấy Cân 75*75 TQ

Hộp

   52.000

207

Hộp Mao Quản 100mm TQ

Hộp

   1.000

208

Hộp Petri O 60 TQ

Cái

   670.000

209

Hộp Petri O 75 TQ

Cái

   130.000

210

Hộp Petri O 90 TQ

Cái

   638.000

211

Khay y tế (loại lớn)

Cái

   1.000

212

Khoá Đôi VN

Cái

   301.000

213

Kẹp Burete Đôi  VN

Cái

   474.000

214

Kẹp Burete Đơn  VN

Cái

   514.000

215

Kẹp Bình Cầu Cán Ngắn VN

Cái

   243.000

216

Kẹp Chén Nung 35 cm TQ

Cái

   91.000

217

Kẹp Chén Nung 45 cm TQ

Cái

   99.000

218

Kẹp Chén Nung 60 cm TQ

Cái

   36.000

219

Kẹp ống Nghiệm INOX VN

Cái

   292.000

220

Lưới Amiang 10*10 TQ

Cái

   10.000

221

Lưới Amiang 15*15 TQ

Cái

   3.000

222

Lưới Amiang 16*16 TQ

Cái

   236.000

223

Lưới Amiang 20*20 TQ

Cái

   139.000

224

Lưới Amiang 25*25 TQ

Cái

   432.000

225

Mặt Kính Đồng Hồ O 120-TQ

Cái

   49.000

226

Mặt Kính Đồng Hồ O 150 TQ

Cái

   45.000

227

Mặt Kính Đồng Hồ O 8 TQ

Cái

   24.000

228

Mặt Kính Đồng Hồ O 9 VN

Cái

   60.000

229

Nhiệt Kế Chính Xác -10-->110 Độ TQ

Cái

   56.000

230

Nhiệt Kế Chính Xác 60-->110 Độ DL

Cái

   158.000

231

Nhiệt Kế Hg -10-200 Độ TQ

Cái

   79.000

232

Nhiệt Kế Hg 0 -400 Độ TQ

Cái

   114.000

233

Nhiệt Kế Hg 0-100 Độ TQ

Cái

   190.000

234

Nhiệt Kế Hg 0-50 Độ TQ

Cái

   263.000

235

Nhiệt Kế Rượu -10 -->110 Độ TQ

Cái

   643.000

236

Nhiệt Kế Rượu -10 -->150 Độ TQ

Cái

   214.000

237

Nhiệt Kế Rượu VN

Cái

   59.000

238

Nhiệt Kế treo tường TQ

Cái

   13.000

239

Nhiệt ẩm Kế  TQ

Cái

   25.000

240

Nút Cao Su Số 1 VN

Cái

  1 232.000

241

Nút Cao Su Số 10 VN

Cái

   30.000

242

Nút Cao Su Số 11 VN

Cái

   111.000

243

Nút Cao Su Số 12 VN

Cái

   95.000

244

Nút Cao Su Số 13 VN

Cái

   49.000

245

Nút Cao Su Số 14 VN

Cái

   85.000

246

Nút Cao Su Số 15 VN

Cái

   23.000

247

Nút Cao Su Số 2 VN

Cái

   326.000

248

Nút Cao Su Số 3 VN

Cái

   916.000

249

Nút Cao Su Số 4 VN

Cái

   851.000

250

Nút Cao Su Số 5 VN

Cái

   576.000

251

Nút Cao Su Số 6  VN

Cái

   529.000

252

Nút Cao Su Số 7 VN

Cái

   873.000

253

Nút Cao Su Số 8 VN

Cái

   45.000

254

Nút Cao Su Số 9 VN

Cái

   65.000

255

Nút Công Tơ Gút TQ( quả bóp nhỏ)

Cái

  1 206.000

256

Nút Thủy Tinh 24/29

Cái

   293.000

257

Nút Thủy Tinh 29/32

Cái

   283.000

258

Ong Durham VN

Cái

  5 988.000

259

Ong Len Men 10ml TQ

Cái

   13.000

260

Ong Len Men 25ml TQ

Cái

   31.000

261

Ong Ly Tâm Kẻ Vạch 10 ml TQ

Cái

   8.000

262

Ong Ly Tâm Kẻ Vạch 15 ml TQ-

Cái

   27.000

263

Ong Nghiệm 16*100 TQ

Cái

  2 040.000

264

Ong Nghiệm 16*160 VN

Cái

   44.000

265

Ong Nghiệm 16*160mm  TQ

Cái

   624.000

266

Ong Nghiệm 16*180mm  TQ

Cái

  10 000.000

267

Ong Nghiệm 20*200 TQ

Cái

  1 043.000

268

Ong Nghiệm 25*160 VN

Cái

   6.000

269

Ong Nghiệm 25*180 TQ

Cái

   264.000

270

Ong Nghiệm 25*200 TQ

Cái

  1 000.000

271

Ong Nghiệm 30*200 TQ

Cái

   575.000

272

Ong Nghiệm 32*200 TQ

Cái

   168.000

273

Ong Nhỏ Giọt

Cái

  4 972.000

274

Ong Nối Chữ Y VN

Cái

   54.000

275

Ong Silicone 10 mm TQ

Mét

   180.000

276

Ong Silicone 12mm TQ

Mét

   580.000

277

Ong Silicone 6 mm TQ

Mét

   120.000

278

Ong Silicone 8mm TQ

Mét

   255.000

279

Ong Sinh Hàn Bóng 300mm TQ

Cái

   10.000

280

Ong Sinh Hàn Bóng 400mm TQ

Cái

   40.000

281

Ong Sinh Hàn Bóng Nhám 1 Đầu TQ

Cái

   4.000

282

Ong Sinh Hàn Bóng Nhám 250mm 24/29 TQ

Cái

   25.000

283

Ong Sinh Hàn Bóng Nhám 300ml 19/26 TQ

Cái

   159.000

284

Ong Sinh Hàn Bóng Nhám 300ml 24/29 TQ

Cái

   32.000

285

Ong Sinh Hàn Bóng Nhám 300ml 29/32 TQ

Cái

   141.000

286

Ong Sinh Hàn Bóng Nhám 400ml 24/29 TQ

Cái

   188.000

287

Ong Sinh Hàn Bóng Nhám 400ml 29/32 TQ

Cái

   6.000

288

Ong Sinh Hàn Thẳng Nhám 250 mm 24/29 TQ

Cái

   2.000

289

Ong Sinh Hàn Thẳng Nhám 250mm 19/26 TQ

Cái

   75.000

290

Ong Sinh Hàn Thẳng Nhám 250mm 29/32 TQ

Cái

   33.000

291

Ong Sinh Hàn Thẳng Nhám 300mm 24/29 TQ

Cái

   20.000

292

Ong Sinh Hàn Thẳng Nhám 300mm 29/32 TQ

Cái

   9.000

293

Ong Sinh Hàn Thẳng Nhám 400mm 24/29 TQ

Cái

   15.000

294

Ong Sinh Hàn Thẳng Nhám 400mm 29/32 TQ

Cái

   10.000

295

Ong Sinh Hàn Xoắn Nhám 300mm 29/32 TQ

Cái

   10.000

296

Ong Sinh Hàn Xoắn Nhám 400mm 24/29

Cái

   38.000

297

Ong Sinh Hàn Xoắn Nhám 400mm 29/32

Cái

   39.000

298

Ong Thuỷ Tinh  Chứa Hóa Chất TQ

Cái

   83.000

299

Ong Đong  1000ml TQ

Cái

   193.000

300

Ong Đong  100ml TQ

Cái

   479.000

301

Ong Đong  250ml TQ

Cái

   322.000

302

Ong Đong  25ml TQ

Cái

   316.000

303

Ong Đong  50ml TQ

Cái

   215.000

304

Ong Đong 10ml TQ

Cái

   56.000

305

Ong Đong 500ml TQ

Cái

   298.000

306

Ong Đong Nhựa 1000 ml TQ

Cái

   1.000

307

Ong Đong Nhựa 100ml TQ

Cái

   507.000

308

Ong Đong Nhựa 10ml TQ

Cái

   388.000

309

Ong Đong Nhựa 250ml TQ

Cái

   91.000

310

Ong Đong Nhựa 25ml TQ

Cái

   411.000

311

Ong Đong Nhựa 500 ml TQ

Cái

   36.000

312

Ong Đong Nhựa 50ml TQ

Cái

   260.000

313

Phểu LọcXốp G3 O 100mm  TQ

Cái

   19.000

314

Phểu Sứ O 110 mm TQ

Cái

   86.000

315

Phểu Sứ O 125 mm TQ

Cái

   19.000

316

Phểu Sứ O 150 mm TQ

Cái

   17.000

317

Phểu Sứ O 60 mm TQ

Cái

   34.000

318

Phểu Sứ O 80 mm TQ

Cái

   38.000

319

Phểu Thủy Tinh O 100mm TQ

Cái

   132.000

320

Phểu Thủy Tinh O 120 mm TQ

Cái

   28.000

321

Phểu Thủy Tinh O 150 mm TQ

Cái

   1.000

322

Phểu Thủy Tinh O 180 mm TQ

Cái

   21.000

323

Phểu Thủy Tinh O 240 mm TQ

Cái

   20.000

324

Phểu Thủy Tinh O 40 mm TQ

Cái

   117.000

325

Phểu Thủy Tinh O 40 mm VN

Cái

   1.000

326

Phểu Thủy Tinh O 60 mm TQ

Cái

   45.000

327

Phểu Thủy Tinh O 70 mm TQ

Cái

   1.000

328

Phểu Thủy Tinh O 80 mm TQ

Cái

   1.000

329

Phễu Nhựa 40mm TQ

Cái

   31.000

330

Phễu Nhựa 75mm TQ

Cái

   50.000

331

Pipete Bầu 10 ml TQ

Cái

   191.000

332

Pipete Bầu 15 ml  TQ

Cái

   55.000

333

Pipete Bầu 1ml TQ

Cái

   137.000

334

Pipete Bầu 2 ml TQ

Cái

   221.000

335

Pipete Bầu 25 ml TQ

Cái

   101.000

336

Pipete Bầu 5 ml TQ

Cái

   211.000

337

Pipete Bầu 50 ml TQ

Cái

   101.000

338

Pipete Kẻ 0.1 ml TQ

Cái

   20.000

339

Pipete Kẻ 1 ml TQ

Cái

   27.000

340

Pipete Kẻ 10 ml TQ

Cái

   217.000

341

Pipete Kẻ 2 ml TQ

Cái

   269.000

342

Pipete Kẻ 25 ml TQ

Cái

   345.000

343

Pipete Kẻ 5 ml TQ

Cái

   190.000

344

Pipete Kẻ 50 ml TQ

Cái

   236.000

345

Que Trãi VN

Cái

   8.000

346

Quả Bóp Cao Su Lớn VN

Cái

   46.000

347

Quả Bóp Cao Su Nhỏ

Cái

  1 185.000

348

Thuyền Sứ 60*10*60 mm TQ

Cái

  1 450.000

349

Thuyền Sứ TQ

Cái

  4 500.000

350

Thìa Inox Đầu Tròn,đầu Dẹp 200mm TQ

Cái

   9.000

351

Thìa Múc Hóa Chất Thủy Tinh VN

Cái

   327.000

352

Tỷ Trọng Kế (bộ 14 Cây) TQ

Bộ

   3.000

353

Tỷ Trọng Kế 0.7 - 0.8 TQ

Cái

   51.000

354

Tỷ Trọng Kế 0.8  - 0.9 TQ

Cái

   8.000

355

Tỷ Trọng Kế 0.9 - 1.0 TQ

Cái

   49.000

356

Tỷ Trọng Kế 1.0 - 1.1 TQ

Cái

   26.000

357

Tỷ Trọng Kế 1.1 - 1.2 TQ

Cái

   133.000

358

Tỷ Trọng Kế 1.3 - 1.4 TQ

Cái

   1.000

359

Tỷ Trọng Kế 1.5-1.6 TQ

Cái

   38.000

360

Vòng Phểu Trung VN

Cái

   36.000

361

Đường Kế 0-10 TQ

Cái

   79.000

362

Đường Kế 10-20 TQ

Cái

   78.000

363

Đường Kế 20-30 TQ

Cái

   80.000

364

Đèn Bunsen TQ

Cái

   2.000

365

Đèn Cồn TQ

Cái

   73.000

366

Đèn Cồn VN

Cái

   222.000

367

Đồng Hồ Bấm Giây Điện Tử  TQ

Cái

   108.000

368

Đũa Khuấy Nhựa TQ

Cái

   5.000

369

Đũa Thủy Tinh Dài  VN

Cái

  1 824.000

370

Đũa Thủy Tinh Ngắn VN

Cái

  1 695.000

Sản phẩm trong nhóm

adidas ultra boost adidas superstar cheap adidas superstar adidas nmd r1 adidas nmd cheap adidas ultra boost